INFORMACJE DLA PACJENTÓW

RODO - klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 RODO związanym ze świadczeniem usług medycznych informujemy, że:

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest NZOZ PoradniaPediatryczna dr n. med. Bożena Marek-Michalska, ul. Kossak – Szczuckiej 36, 40-578 Katowice.

Państwa dane osobowe niezbędne do świadczenia usługi są przetwarzane przez NZOZPoradnia Pediatryczna dr n. med. Bożena Marek-Michalska w następujących celach:

  1. rezerwacji, potwierdzenia lub odwołania konsultacji lekarskiej / badańdiagnostycznych lub innych czynności zawiązanych z udzielaniem świadczeniazdrowotnego (rozp. PE i Rady UE z dn. 27 IV 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 05/46/WE – Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016r. s.1z późniejszymi zmianami),

  2. weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego orazprowadzenia, udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej (ustawa z dnia 6 XI 2008 r. o prawach pacjenta i RPP – Dz. U. z 2017 poz. 1318 i 1524 zpóźniejszymi zmianami),

  3. dokonywaniem rozliczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacjimiędzynarodowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z art.29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i RPP, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (art.29 ust. 1 pkt.1a, 2, 3, i 4 ustawy o prawach pacjenta i RPP, z późniejszymi zmianami).

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W NZOZ Poradnia Pediatryczna dr n. med. Bożena Marek-Michalska nie jest powołanyinspektor ochrony danych osobowych. Wszelkich informacji związanych z RODO udziela dr n.med. Bożena Marek-Michalska.