Przedszkole włączające

grupa dzieci

Wszystkie dzieci, zarówno zdrowe, jak i chore oraz niepełnosprawne, mają prawo do rozwoju w środowisku rodzinnym i poza nim. Tym najważniejszym środowiskiem poza rodziną jest środowisko rówieśnicze. Dla dziecka chorego lub niepełnosprawnego kontakt z rówieśnikami jest ważnym czynnikiem stymulacji jego rozwoju. Integrowanie dzieci zdrowych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi daje korzyści obu stronom. Każde dziecko czegoś się od drugiego uczy i poszukuje sposobów radzenia sobie w grupie.

Przedszkole artystyczne Domino jest przedszkolem ogólnodostępnym, w który prowadzona jest edukacja włączająca oparta na modelu postrzegania niepełnosprawności jako skutku tworzenia przez społeczeństwo różnych barier, takich jak: społecznej, ekonomicznej, prawnej czy organizacyjnej.
Misją Przedszkola Domino jest znoszenie tych barier, zwłaszcza bariery mentalnej, psychologicznej i edukacyjnej. W naszym przedszkolu dzieci z wyzwaniami rozwojowymi mają stworzone warunki do nauki i zabawy wśród rówieśników. Realizujemy zindywidualizowane procesy kształcenia, dostosowane do potrzeb dziecka formy i programy nauczania oraz prowadzimy zajęcia rewalidacyjne. Poprzez te działania umożliwiamy wszystkim dzieciom dobre funkcjonowanie w przedszkolu, a w przyszłości w szkole i w dorosłym życiu.