Polityka prywatności – Domino

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców, to jest Rodziców lub Opiekunów oraz Dzieci, jest dr n. med. Bożena Marek-Michalska, 
 prowadząca Niepubliczny Żłobek Domino, Przedszkole Artystyczne Domino i Poradnię Pediatryczną z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kossak-Szczuckiej 36 oraz Przedszkole Artystyczne Domino z siedzibą w Katowicach, ul. Franciszkańskiej 33, NIP 6341284208.

 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem 

  pod adresem e-mail: doktormichalska@op.pl

  lub pocztowo na adres wskazany w ust. 1 powyżej.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie 
 z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są uzyskiwane bezpośrednio od Rodziców/Opiekunów, w związku z rekrutacją 

  do Żłobka i Przedszkola, jak również korzystania z usług świadczonych przez Niepubliczny Żłobek Domino, Przedszkole Artystyczne Domino i Poradnię Pediatryczną.

 5. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu zapisania dziecka 
 do żłobku lub przedszkola, świadczenia usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych przez w/w placówki, jak również udzielania świadczeń medycznych przez poradnię.

 6. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji rekrutacji oraz dalej umowy na świadczenie usług (podstawa 
 z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala Administratorowi przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 7. Administrator wymaga podania przez rodzica/prawnego opiekuna 
 tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez opiekuna, żłobek, przedszkole lub poradnia nie będą mogły zrealizować usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, 
np. podatkowe, Administrator może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna jest dobrowolne.

 8. Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania nauczycielom 
 i innym pracownikom żłobka, przedszkola lub poradni którzy realizują określone obowiązki i funkcje związane z opieką, edukacją lub świadczeniem usług medycznych

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom.

 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców wyłącznie

  przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania 
 umów z Rodzicami/Opiekunami, dochodzenia roszczeń w związku 
z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na Usługodawcę przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie.

 4. Administrator zapewnia stosowanie należytych technicznych 

  i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

 5. Rodzicom/Opiekunom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Administratora.

 6. Rodzicom/Opiekunom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne 
 lub nieprawdziwe.

 7. Rodzicom/Opiekunom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Sprzeciw „marketingowy” – Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. 
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Usługobiorca ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazaćszczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane Usługobiorcy w tych celach, 
chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora danych są nadrzędne wobec praw Usługobiorcy lub też że dane 
są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 8. Rodzicom/Opiekunom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 9. Rodzicom/Opiekunom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

 10. Rodzicom/Opiekunom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora lub wskazanej osoby trzeciej.

 11. Rodzicom /Opiekunom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http:// www.giodo.gov.pl/