Procedury obowiązujące w Żłobku i Przedszkolu Domino

Jeśli w Procedurach mowa o Przedszkolu, należy rozumieć Żłobek i Przedszkole Domino.

Cel Procedur:

  1. Wprowadzenie Procedur dotyczących bezpieczeństwa Dzieci znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Dziecka objętego opieką w Żłobku i Przedszkolu Domino.
  2. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu Dziecka Nauczycielki i pozostałe Pracownice są zobowiązane postępować zgodnie z przyjętymi Procedurami.
  3. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszych Procedur.

Sposób prezentacji Procedur:                                                          

  1. Zapoznanie wszystkich Pracownic z treścią Procedur.
  2. Zapoznanie Rodziców z obowiązującymi Procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
  3. Poinformowanie Rodziców o dokonanych zmianach w Procedurach i umożliwienie im zapoznania się z tymi zmianami.
  4. Wszelkich zmian w opracowanych Procedurach dotyczących bezpieczeństwa Dzieci w Żłobku i Przedszkolu może dokonać Dyrektorka z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
  5. Procedury nie mogą być sprzeczne z prawem