Nasza Poradnia prowadzi szeroki zakres diagnostyki psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Posiadamy uprawnienia m.in. do opiniowania o dostosowaniu wymagań edukacyjnych z uwzględnieniem szczególnych warunków egzaminowania dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się.

Dysponujemy profesjonalną, dobrze wykształconą kadrą złożoną z doświadczonych specjalistów:

 • psychologa – terapeuty
 • pedagoga,
 • oligofrenopedagoga,
 • logopedy,
 • pediatry.

Poradnia wydaje OPINIE w sprawach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka,
 • dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta,
 • dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • innych, określonych w przepisach prawa.

Poradnia obejmujemy pomocą diagnostyczną i terapeutyczną zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe w zakresie:

 • specyficznych trudności w poprawnym pisaniu i czytaniu, nauce matematyki
 • dysleksji rozwojowej (diagnoza i terapia)
 • terapii pedagogicznej (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wieloprofilowego usprawniania)
 • terapii psychologicznej
 • nadpobudliowości psychoruchowej
 • zaburzeń zachowania
 • zaburzeń emocjonalnych
 • zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem
 • depresji
 • diagnozy i terapii logopedycznej
 • Czuwamy nad prawidłowym rozwojem dziecka.
 • Oceniamy gotowość szkolną dziecka.
 • Pomagamy dzieciom z trudnościami w uczeniu się.
 • Wydajemy opinie.
 • Dyrektor Poradni:
  Mgr Agnieszka Pieczul: 669-965-161